Enskild avloppsanläggning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att utföra ärenden rörande enskilt avlopp.

 • ny avloppsanläggning
 • ändra en befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet. Om anläggningen ska användas av fler än 200 personer ska den anmälas enligt miljöprövningsförordningen. 

Läs här för mer information om enskilt avlopp

Det är lämpligt att fylla i e-tjänsten på en dator, eftersom det finns funktioner som kan vara svårhanterade i en telefon.

E-tjänsten kan fyllas i av den sökande eller överlåta åt en entreprenör att fylla i, det finns tre alternativ

1. Entreprenören gör ansökan, sökanden signerar

 • Entreprenören fyller i alla uppgifter, inklusive kontaktuppgifter till sökande mobiltelefon eller e-postadress.
 • Entreprenören signerar ärendet,  sökande får en notifiering, loggar in och signerar. 
 • Ärendet skickas in till kommunen när alla som ska signera ärendet har signerat.

2. Entreprenören gör ansökan med en fullmakt från sökande

 • Entreprenören fyller i alla uppgifter och bifogar en fullmakt
 • Entreprenören signerar ärendet
 • Ärendet skickas in till kommunen

3. Sökanden gör ansökan

 • Sökande fyller i alla uppgifter inklusive frågor om entreprenör om sådan anlitas
 • Sökande signerar
 • Ärendet skickas in till kommunen

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Visa blanketter.

I e-tjänsten ska du bifoga ett antal bilagor, vilka beror på anläggningen. Förbered bilagorna innan du startar e-tjänsten, du kan också spara ärenden och fylla i senare. 

 • Det är obligatoriskt att bifoga en situationsplan för alla anläggningar. 
 • Markägarintyg eller servitutavtal ska bifogas om det finns. 

En situationsplan visar avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På situationsplan ska du rita in följande:

 1. Avloppsanläggningens placering på fastigheten. Anläggningens samtliga delar ska ritas in på situationsplanen.
 2. Egen och samtliga grannars vattentäkter inom 100 m, ange även om vattentäkterna är borrade eller grävda.
 3. Grundvattnets strömningsriktning.
 4. Om det finns en värmepumpanläggning.
 5. Avstånd från reningssteget till samtliga närliggande vattentäkter.
 6. Avstånd från reningssteget till ytvatten eller dike.
 7. Avstånd från slamavskiljare till vattentäkt.
 8. Utsläppspunkt av renat avloppsvatten i dike, åkerdränering eller liknande.
 9. Skala och norrpil.

Läs  mer om specifikationer för en situationsplan

Handlingar märkta med stjärna är obligatoriska

 • Profilritning/tvärsektion. *
  Profilritningen ska innehålla mått i förhållande till marknivå, tjocklek på de olika lagren, avstånd till grundvatten etc finns med. 
  Använd gärna mallen som finns under knappen Visa blanketter.
 • Drift- och underhållsinstruktion
 • Installationsanvisning
 • Produktblad
 • Beskrivning av utsläppspunkt 
 • Installationsanvisning. 
 • Produktblad. 
 • Profilritning/tvärsektion. Profilritningen ska innehålla mått i förhållande till marknivå, tjocklek på de olika lagren, avstånd till grundvatten etc finns med. 

Handlingar märkta med stjärna är obligatoriska att lämna

 • Skötselinstruktioner * 
 • Produktblad * 
 • Prestandadeklaration* 
 • Slamtömningsinstruktion* 
 • Beskrivning av utsläppspunkt. 
 • Installationsanvisning. 
 • Installationsanvisning
 • Produktblad
 • Profilritning/tvärsektion. Profilritningen ska innehålla mått i förhållande till marknivå, tjocklek på de olika lagren, avstånd till grundvatten etc finns med. 
 • Produktblad 
 • Beskrivning av utsläppspunkt 
 • Skötselinstruktioner 

Handlingar märkta med stjärna är obligatoriska

 • Produktblad * 
 • Installationsanvisning. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Avgiften beräknas från timtaxan som beslutats av kommunfullmäktige.  Läs om avgifter för enskilt avlopp här

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • E-legitimation
 • Rekommendation att fylla i e-tjänsten på dator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa