Uppehåll i sophämtning och slamtömning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i sop och slamhämtning kan beviljas om fastigheten inte används. Uppehållet gäller för högst tre år. Minsta tid för uppehåll för permanent boende är 6 månader och för fritidsboende 12 månader. Ansökan ska göras minst 14 dagar före uppehållet ska börja gälla. För fastighet med enskilt avlopp gäller uppehållet även slamtömning. Dispensen upphör att gälla vid ägarbyte.

Mer information om möjligheten att söka och få uppehåll i sophämtning och slamtömning.

  • Fastigheten ska vara obebodd
  • Ingen person ska vara skriven på fastigheten
  • Fastigheten kommer inte nyttjas under tiden
  • Inget hushållsavfall ska uppstå på fastigheten
  • Endast tillsyn av fastigheten får ske, ingen vistelse eller övernattning på fastigheten
  • Sökanden ska vara ägaren till fastigheten eller kan på annat sätt ha rätt till att söka för uppehållet

Företräder du ett dödsbo eller är god man? Då ska du bifoga intyg eller registerutdrag till ansökan.

Använder du fastigheten men vill har längre intervall för slamtömning? Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan avloppsanläggning https://e-tjanster.kristianstad.se/slamtomning

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 0,5 timmes nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. För 2023 är avgiften 480 kr. 
Detta är en fast avgift för handläggningen av ärendet, avgiften tas ut även vid avslag.

Renhållningens avgifter

  • När uppehållet börjar - 200kr per kärl för hämtning av sopkärlen.
  • När dispensen upphör - 200 kr per kärl för återplacering
  • Renhållningens fasta avgifter fortlöper under uppehållet.
  • Avgift för eventuell sluttömning av slamavskiljaren, kontakta Renhållningen.

Pappersblankett för utskrift finns i knappen Hämta blankett

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa